Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Обучение със средства от държавния бюджет при сключен договор с работодател

Уважаеми студенти,

Във връзка с чл. 95а от Закона за висшето образование и Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател (обн. ДВ, бр. 7 от 26.01.2021 г.), Ви предоставяме следната информация:

Със средства от държавния бюджет се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение на студенти, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен на висше образование по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви "а" и "б" и по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Съгласно Наредбата, със средства от държавния бюджет се осигурява напълно или частично заплащане на разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване, за срок не по-малко от 5 години.

Специалностите и броят на студентите, които могат да се обучават по реда на Наредбата  в Медицински университет - Варна за учебната 2021/2022 г. са определени със Заповед на Министъра на образованието и науката с № РД09-1022/29.04.2021г., публикувана на интерент страницата на Министерството на образованието и науката и са както следва:

  1. Специалност „Медицина" – 35 броя студенти
  2. Специалност „Медицинска сестра" – 7 броя студенти
  3. Специалност „Акушерка" – 5 броя студенти
  4. Специалност „Медицински лаборант" – 8 броя студенти
  5. Специалност „Рентгенов лаборант" – 5 броя студенти

Право да кандидатстват по реда на Наредбата имат всички действащи студенти (новоприети или обучавани в горни курсове), обучаващи се със субсидия от държавата или срещу заплащане в една от определените за МУ – Варна специалности.

Списъкът с работодателите, с които студентите могат да сключат договор по реда на чл.95а от Закона за висшето образование за учебната 2021/2022 г. е приет с Решение №533 от 12.07.2021 г. на Министерски съвет (виж тук) и е публикуван на интерент страницата на Министерството на образованието и науката.

За кандидатстване за обучение, което се зплаща по реда на чл.95а от Закона за висшето образование, студентите подават лично в сектор „Деловодство" на отдел „Административен" на адрес: гр.Варна, ул."Марин Дринов" 55, ет.1, стая 102 следните документи:

  1. Заявление по образец (изтегли от тук)
  2. Договор между студента и работодател от списъка, приет с Решение №533 от 12.07.2021 г. на Министерски съвет.

Срокът за подаване на документите е от 07 до 17-ти септември, 2021г. 

Студентите, записани в първи курс участват в класиране със средната си оценка от кандидатстудентските приемни изпити (балът разделен на броя на компонентите, участващи в неговото формиране), в низходящ ред.

Студентите, записани във втори и по-горни курсове участват в класирането със средния успех от изпитите през учебната 2020/2021 г. При липса на оценка на изпит за учебната година, при изчисляване на средноаритметичната величина участва само изпитът като брой.

При еднакъв бал, с предимство при класирането имат студентите, които се обучават срещу заплащане.

Студентите, преместени от други ВУ участват в класирането със среден успех от учебната 2020/2021г.

Класираните студенти на обявените със заповедта на министъра места в срок от 23 до 30 септември 2021 г., представят подписан договор по образец между студента и съответното лечебно заведение – работодател. Страна по договора е и МУ-Варна. Договорът се представя в четири оригинални екземпляра за подпис от страна МУ-Варна и изпращането му в Министерството на образованието и науката.

Студентите, които се обучават на места, за които се осигуряват средства от трансфери от държавния бюджет, не заплащат такси за обучението си.
Студентите, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен на висшето образование срещу заплащане (по чл.9, ал.3, т.6, б."б", чл.21, ал.2 и 3 от Закона за висшето образование), заплащат такса за обучението си както следва:

  • такса равна на разликата между таксата за обучение, определена по реда на чл. 95, ал. 4 от ЗВО, и частта, която се заплаща със средства от държавния бюджет, когато за съответната специалност се осигурява частично заплащане на разходите за обучение, в определения размер за учебната 2021/2022 г.
  • не заплащат такса, ако за съответната специалност се осигурява напълно заплащане на разходите за обучение.

В случай, че класираният студент вече е платил такса за учебната 2021/2022 г., то същата ще подлежи на връщане на студента до съответния размер.

Правата и задълженията на страните се определя съобразно Закона за висшето опразование, Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, Правилника за дейността и Правилника за учебната дейност на МУ - Варна и условията на сключения договор.