Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна, обявява конкурс за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти в Медицински университет – Варна за учебната 2020/ 2021 г. в Държавен вестник, брой № 8, 29.1.2021 г., в рамките на утвърдения брой с Решение № 332/ 14.05.2020 г. на на Министерски съвет по области на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:                                                                                                                                                                                                                                                

ШифърОбласти на висше образование, професионални направления и докторски програмиФорми на обучение
РедовнаЗадочна
1234
7Здравеопазване и спорт  
7.1.Медицина  
 Анестезиология и интензивно лечение10
 Кардиология10
 Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)20
 Офталмология10
 Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията10
 Съдова хирургия20
 Хигиена (вкл.трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)20
7.4.Обществено здраве  
 Управление на здравни грижи01
 Управление на общественото здраве10
3Социални, стопански и правни науки  
3.2.Психология  
 Медицинска психология10
3.7.Администрация и управление  
 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)20
4Природни науки, математика и информатика  
4.3.Биологически науки  
 Биохимия10
 Молекулярна биология10
 ОБЩО:161

 

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора (образец);
 2. Автобиография, с подпис на кандидата (образец);
 3. Копие и оригинал на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея, в съответното професионално направление или академична справка за кандидатите, които не са дипломирани към момента на подаване на документи. В случай, че дипломата за ОКС „магистър" е издадена от българско ВУ, но е на чужд език, към нея се прилага официален лицензиран превод на български. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства, след като образователната му степен бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от Министерството на образованието и науката (МОН) за признаването й; (след копие и заверка в Докторантско училище, оригиналът на дипломата за ОКС „Магистър" се връща на титуляра)
 4. Копие на документ за трудовоправни отношения с МУ-Варна (ако има такъв);
 5. Документ за платена такса за провеждане на конкурсни изпит – 150 лв., внесена по банков път по сметката на МУ-Варна, определена с РМС за съответната учебна година;
 6. Един брой снимка (паспортен формат);
 7. Декларация за достоверност на представените документи (образец);
 8. Декларация за регистрация на профили в научни бази данни (образец);
 9. Кандидатът може да представи и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в областта на докторската програма - списък с публикации, документ за придобита специалност, участие в научноизследователски проекти, рационализации, патенти, допълнителни квалификации и др;
 10. Известие за защита на данните до докторантите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"– Варна (образец).
 • Всички документи се попълват електронно. Представят се в 1 екземпляр на хартиен носител (в оригинал) и сканирани оригинали в .pdf формат на електронен носител (флашпамет). 
 • Комплектът с документи на кандидата се завежда с входящ номер в сектор „Деловодство" (ет. 1, стая 101), след което се подава в отдел „Докторантско училище" (ет. 3, стая 318).
 • В случай на кандидатстване в конкурси по повече от една специалност или две различни форми на една и съща специалност, е необходимо да се подадат отделни комплекти с документи за всяка една от тях.
 • Таксите за конкурсните изпити следва да бъдат внесени по банкова път по сметката на МУ – Варна. Основание на плащането: такса за конкурсен изпит за докторанти, имена на кандидата по ЛК.

БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". За справки и подаване на документи: Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" 55, отдел „Докторантско училище", стая 318; тел. 052/ 677-056, e-mail: doktorantite.muvarna@gmail.com, doktorantite@abv.bg.