Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 04.11.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Анатомия, хистология и цитология"
Факултет: Медицина
Първично структурно звено Катедра „Анатомия, хистология и ембриология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидат:  доц. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-242/03.08.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ-Варна Становище
Външен членАкад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, д.м.н. – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ-София Рецензия
Външен членПроф. д-р Николай Еленков Лазаров, д.м.н. – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ-София Рецензия
Външен членПроф. д-р Стефан Тодоров Сивков, д.м. – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ-Пловдив Рецензия
Външен член Чл.-кор. проф. д-р Михаил Славчев Давидов, д.м.н. – Институт по анатомия, Университет Хамбург Становище
Външен членПроф. д-р Пепа Косева Атанасова, д.м. – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ-Пловдив Становище
Външен членПроф. д-р Ивета Антонова Коева, д.м. – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология",  МУ-Пловдив Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Снежина Киркова Дянкова, д.м. – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология",  МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Таня Тодорова Китова, д.м. – МУ-Пловдив 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 04.12.2015 г. (петък) от 15.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​