Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

д-р Теофан Христов Куюмджиев

Факултет: „Обществено здравеопазване"

Докторска програма по: „Медицина на бедствените ситуации"

Тема на дисертационния труд: „Адаптирани техники за оказване на долекарска помощ при инциденти с голям брой пострадали"

Дата на публикуване: 13.01.2021 г.