Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Прием на докторанти на самостоятелна подготовка

Приемът на докторанти на самостоятелна подготовка се извършва без изпит през цялата академична година.

Кандидатът подава в отдел „Докторантско училище"  един комплект в оригинал (на хартиен носител) и един комплект сканирани копия (на електронен носител – флаш-памет в pdf формат) следните документи (след гласуването на Факултетния съвет):

1.  заявление до Ректора (образец);

2. автобиография с подпис (образец);

3. оригинална диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея, в съответното професионално направление или академична справка за кандидатите, които не са дипломирани към момента на подаване на документи. В случай, че дипломата за ОКС „магистър" е издадена от българско ВУ, но е на чужд език, към нея се прилага официален лицензиран превод на български. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства, след като образователната му степен бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от Министерството на образованието и науката (МОН) за признаването й; (след копие и заверка в Докторантско училище, оригиналът на дипломата за ОКС „Магистър" се връща на титуляря);

4.  копие на документ за трудово правни отношения с МУ-Варна (ако има такъв);

5.  документ за платена такса за обучение, съгласно раздел „Такси и финансиране" или уверение, че лицето работи по трудов договор с МУ-Варна;

 • Докторанта с или без трудов договор към МУ-Варна, заплаща такса за обучение.

6.  проект на дисертационния труд;

7.  един брой снимка – паспортен формат;

8. кандидатът може да представи и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията му в съответната научна област (публикации, рационализации, патенти и др.);

9.  декларация за достоверност на представените документи (образец).

 

На катедрен съвет се представя проект за дисертационния труд, разработен в основната му част, както и библиография, на езика, на който ще се извършва обучението. Обсъжда се и проекта на индивидуалния учебен план.

Проектът за дисертационен труд трябва да включва:

 • литературен обзор в рамките на 10-15 стр.;
 • тема с обосновка на дисертабилността;
 • цел, задачи, материал и методи на изследване;
 • поне една работна хипотеза;
 • първоначални резултати;
 • библиография.

Предложеният проект се разглежда на Катедрен съвет в присъствието на кандидата. С явно гласуване и обикновено мнозинство се взема решение за:

 • изготвяне на предложение до Факултетния съвет за зачисляване по предложената тема;
 • научен ръководител - за научен ръководител се избира хабилитирано лице с доказани научни постижения и практически опит по същата специалност, а при невъзможност – в съответното професионално направление. При мултидисциплинарност на темата с решение на Катедрения съвет може да се определи втори научен ръководител след съгласувано със Заместник-ректора по „Кариерно развитие" писмено мотивирано предложение от ръководителя на катедрата.;
 • индивидуален учебен план.

До 3 дни след заседанието на Факултетния съвет кандидатът подава в отдел „Докторантско училище" комплекта документи, които са описани по – горе.

На основание предложението на ФС и след представен документ за платена от докторанта такса за обучение в отдел „Докторантско училище", Ректорът издава заповед за зачисляването на докторанта.

Докторантът заплаща такса за обучение. Ако докторанта е на трудов договор към МУ-Варна, независимо от това заплаща такса, определена от АС на МУ – Варна.

 • Таксите за обучение се гласуват на Академичен съвет всяка академична година и се обнародват в Постановление на Министерски съвет (ПМС) и се публикуват на страницата на Медицински университет – Варна.
 • Банкова сметка на МУ-Варна:

БАНКА ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

____________________________________________________________________________ 

За повече въпроси свързани с докторантурата, можете да се свържете с отдел „Докторантско училище", стая 318; тел. 052/ 677-056 и 052/ 677-083, e-mail: doktorantite.muvarna@gmail.com, doktorantite@abv.bg.