Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Прием на редовни и задочни докторанти

Всяка година, със заповед на Ректора на Медицински университет - Варна се обявяват конкурсите за редовни/задочни докторанти, утвърдени с постановление на Министерски съвет (МС), които се публикуват в  Държавен вестник и на интернет страницата на МУ-Варна.

Кандидатите за участие в конкурса за докторанти подават в отдел „Докторантско училище" един комплект документи в оригинал (на хартиен носител) и един комплект сканирани копия (на елекстронен носител в .pdf формат), както следва:

1.     Заявление до Ректора (образец);

2.     Автобиография с подпис на кандидата (образец);

3.     Копие и оригинал на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея, в съответното професионално направление или академична справка за кандидатите, които не са дипломирани към момента на подаване на документи. В случай, че дипломата за ОКС „магистър" е издадена от българско ВУ, но е на чужд език, към нея се прилага официален лицензиран превод на български. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства, след като образователната му степен бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от Министерството на образованието и науката (МОН) за признаването й; (след копие и заверка в Докторантско училище, оригиналът на дипломата за ОКС „Магистър" се връща на титуляра)

4.     Копие на документ за трудовоправни отношения с МУ - Варна (ако има такъв);

5.     Един брой снимкa – паспортен формат (3,5 см/ 4,5 см);

6.     Декларация за достоверност на представените документи (образец);

7.     Документ за платени такси за провеждане на конкурсни изпити – 150 лв, определени с РМС 275/ 23.04.2020 г.;

8.     Доказателство за регистрация на профил в научните бази данни: ORCID и Google Scholar (кандидатът трябва да представи в отделен файл линкове към двата профила);

9.     Кандидатът може да представи и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в областта на докторската програма - списък с публикации, документ за придобита специалност, участие в научноизследователски проекти, рационализации, патенти, допълнителни квалификации и др.;

10.   Известие за защита на данните до докторантите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"– Варна (образец).

·         Всички документи се попълват електронно. Представят се в 1 екземпляр на хартиен носител (в оригинал) и сканирани оригинали в .pdf формат на електронен носител (флашпамет).  

·         Комплектът с документи на кандидата се завежда с входящ номер в сектор „Деловодство" (ет. 1, стая 101), след което се подава в отдел „Докторантско училище" (ет. 3, стая 318).

·         В случай на кандидатстване в конкурси по повече от една специалност или две различни форми на една и съща специалност, е необходимо да се подадат отделни комплекти с документи за всяка една от тях.

·         Таксите за конкурсните изпити следва да бъдат внесени по банкова път по сметката на МУ – Варна. Основание на плащането: такса за конкурсен изпит за докторанти, имена на кандидата по ЛК.

БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". 

Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия назначена със заповед на Ректора. Комисията разглежда документите и взема решение за допускане/недопускане в 20-дневен срок след изтичане срока за подаване на документите и писмено уведомява за това кандидатите.

Допуснатите кандидати се уведомяват писмено от отдел „Докторатско училище" не по-късно от един месец преди датата на първия изпит за:

1. датите на изпитите;

2. конспект за изпита по специалността.

Кандидатите за докторанти полагат изпит по специалността и по един избран от тях чужд език (английски, немски, руски език). Изпитът по специалността е писмен. Включва най-малко два въпроса и е с продължителност 4 астрономически часа. Всеки от въпросите се оценява отделно. Резултатите от проведения изпит се нанасят в протокол.

За кандидатите, успешно положили изпита по специалността, се провежда изпит по чужд език до 5 дни след изпита по специалността. Изпитът по чужд език за зачисляване на редовни и задочни докторанти е писмен и устен и е за ниво В1 от Европейската езикова рамка.

Резултатите от всеки изпит се отразяват в протокол на изпитната комисия и се съобщават на кандидатите.

На успешно класираните кандидати се определя тема на дисертационния труд, научен ръководител и при необходимост научен консултант.

За научен ръководител се избира хабилитирано лице с доказани научни постижения и практически опит по същата специалност, а при невъзможност – в съответното професионално направление. При мултидисциплинарност на темата с решение на Катедрен съвет може да се определи втори научен ръководител след съгласувано със Заместник-ректора по „Кариерно развитие" писмено мотивирано предложение от ръководителя на катедрата.

Докторантите редовно и задочно обучение, държавна поръчка се зачисляват със заповед на Ректора на МУ – Варна, въз основа на решение на съответния факултетен съвет. При зачисляване докторантът заплаща държавна такса. Таксата за обучение, утвърдена от МОН в ПМС, се заплаща еднократно в началото на обучението. Лица на трудов договор към МУ-Варна, зачислени в редовна и задочна форма на докторантура в университета, не заплащат такса за обучението си. Докторантите се освобождават от такса за втората и третата година.

·         Дължимите такси за конкурсен изпит по специалност и по чужд език  се определят за всяка академична година и се публикуват на страницата на Медицински университет – Варна.

·         Таксите за обучение се гласуват на Академичен съвет всяка академична година и се обнародват в Постановление на Министерски съвет (ПМС) и се публикуват на страницата на Медицински университет – Варна.

 

_________________________________________________________________________ 

За повече въпроси свързани с докторантурата, можете да се свържете с отдел „Докторантско училище", стая 318; тел. 052/ 677-056 и 052/ 677-083, e-mail: doktorantite.muvarna@gmail.comdoktorantite@abv.bg.