Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Кой може да кандидатства?

​​За докторанти в МУ–Варна могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър". Научната специалност, за която се кандидатства, трябва да бъде в същото професионално направление, както и придобитата магистърска степен.​

Каква форма на докторантура е най-подходяща за вас?

В докторантското училище на МУ- Варна можете да се обучавате в:

  • Редовна форма на обучение;
  • Задочна форма на обучение;
  • Самостоятелна форма на подготовка
Ако все още не сте се насочили към тема и научна специалност, подходящи за Вас са редовна или задочна форма на обучение .
Ако сте избрали своята тема, научна специалност и научен ръководител, както и ако работите на трудов договор, по-подходяща за Вас е самостоятелната форма на обучение.