Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Какво е да си докторант?

​​ Образователната и научна степен „Доктор" е начин да се откроите и да разширите собствените си научни познания и интереси. Тя не е само стъпка в академичното израстване. Участието Ви в докторска програма е възможност да допринесете за всеобщото познание чрез задълбочено изследване на нови теории, идеи и тълкувания, а резултатите от Вашето научно изследване да имат реално и положително въздействие върху обществото и бизнеса. С участието си в докторската програма, специалистът се обогатява със знания, които могат да подпомогнат професионалното му развитие.

 „Доктор" (PhD) е международно призната образователна и научна степен, която в България се придобива след преминаване на индивидуална обучителна програма и успешна защита на дисертационен труд. Придобиването на образователната и научна степен „Доктор" е важна стъпка за академична кариера и ценно предимство за професионално израстване, както в България, така и в чужбина.

​Продължителността на докторската програма е от една до четири години, в зависимост от формата на обучение. За този период докторантът извършва изследователска работа, пише дисертационен труд, както и публикации, свързани с него, под ръководството на научен ръководител. В МУ–Варна докторантът има възможност да работи в интердисциплинарна изследователска среда, пряко свързана с научното му направление. Като част от програмата е предвидено докторантът да посещава курсове и научни форуми, както и да публикува резултатите си в реномирани научни издания.