Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Албена Бориславова Генчева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 29.08.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност:„Хирургична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Орална и лицево-челюстна хирургия"
Кандидат:д-р Албена Бориславова Генчева
Тема на дисертационния труд:„Алтернативни методи за хирургично лечение на ретинирани долни трети молари"
Научен ръководител:  Проф. д-р Тихомир Георгиев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-215/15.06.2017  г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – хабилитиран по специалност "Орална хирургия", Ръководител Катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия", МУ –ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м. – хабилитиран по специалност "Хирургична стоматология", гр. ПловдивРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. - хабилитиран по специалност "Лицево-челюстна хирургия", Катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия", МУ – ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Благой Димитров Петров, д.м. – хабилитиран по специалност "Хирургична стоматология", Катедра "Лицево-челюстна хирургия", ФДМ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, д.м. - хабилитиран по специалност "Хирургична стоматология", Катедра "Орална хирургия", ФДМ-ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – хабилитиран по специалност "Орална и лицево-челюстна хирургия", Катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия", МУ – Варна 
Външен членПроф. д-р Георги Рангелов Тодоров, д.м. – хабилитиран по специалност „Ортопедична стоматология", МУ - Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.09.2017 г. (четвъртък) от 13.00 часа в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" в сградата на Факултет „Дентална медицина" при МУ – Варна. ​ ​