Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Aнтоанета Здравкова Цветкова

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 17.06.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.7. Администрация и управление
Научна специалност:„Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Основно звено:Медицински колеж на МУ-Варна 
Първично структурно звено:УС „Помощник-фармацевт"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ. бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидат: Ас. Антоанета Здравкова Цветкова, д.и.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-185/27.05.2015 г.Изготвя
Председател Доц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и. - Декан на Факултет "Обществено здравеопазване", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", МУ – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д.ф.н. Генка Иванова Петрова-Ташкова – Ръководител Катедра "Организация и икономика на фармацията" при МУ - СофияРецензия
Вътрешен член Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - Зам.-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването" при МУ-ВарнаРецензия
Външен член Проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, д.ф. – Катедра „Организация и икономика на фармацията" при МУ - СофияСтановище
Външен член  Доц. Александър Иванов Вълков, д.и. - Университет за национално и световно стопанство – София, Ръководител Катедра „Публична администрация"Становище
Вътрешен член Доц. Димитър Атанасов Димитров, д.ф. - УС "Помощник-фармацевт" при Медицински колеж - ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Мариета Петрова Георгиева, д.м. - Катедра "Предклинични и клинични науки",  Ръководител УС "Фармакология и токсикология" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Стефка Николова Иванова, д.ф. - Катедра "Фармацевтични технологии" при МУ - Варна 
Външен член Проф. Евгения Иванова Делчева, д.ик. – Катедра „Публична администрация" в УНСС, гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.07.2015 г. (петък) от 14.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​