Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Живко Павлинов Апостолов

​                                                                                ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 28.11.2014 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност: Психиатрия
Факултет Медицина
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:д-р Живко Павлинов Апостолов
Тема на дисертационния труд:" За някои изменения на мозъчната асиметрия при шизофрения"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м.

Доц. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-168/02.10.2014 г. Изготвя
ПредседателПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Зам.-Ректор „КНС" и Ръководител Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Вихра Крумова Миланова, д.м.н. – Катедра по психиатрия, МУ - СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н. – Ръководител Катедра „Физиология и патофизиология", МУ - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Валентин Христов Акабалиев, д.м.н. - Катедра „Психиатрия", МУ - ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Светлозар Хараланов Хараланов, д.м. – МБАЛНП „Св. Наум" – СофияСтановище
Резервни членове:  
Вътрешен членПроф. д-р Георги Иванов Попов, д.м.н. – професор по психиатрия 
Външен членДоц. Павлина Петкова Дамянова, д.м. – Клиничен психолог, ВСУ „Черноризец Храбър" – Варна ​​
 Автореферат

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.12.2014 г. от 13.00 часа

в аудитория „Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" - Варна

​​ ​

​