Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Аргир Василев Аргиров

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 13.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
 Специалност:„Дерматология и венерология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология"
Кандидат:д-р Аргир Василев Аргиров
Тема на дисертационния труд:„Диференциално диагностични и терапевтични аспекти при себореен дерматит на Капилициума в различни възрастови групи"
Научен ръководител: Доц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-117/ 18.04.2017 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м.Становище
Външен член Проф. д-р Невена Владимирова Берова, д.м.н.Рецензия
Вътрешен член Проф. д-р Соня Стоянова Марина-Кирова, д.м.Рецензия
Външен член Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.Становище
Външен член Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Стефанка Рачева Рашкова, д.м. 
Външен член Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, д.м. 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.06.2017 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в зала Докторантско училище (III-ти етаж) на Медицински университет – Варна.