Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Анелия Цветанова Герасимова-Пенева


ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.2 Химически науки
Научна специалност:„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества"
Факултет  Фармация
Първично структурно звеноКатедра „Химия"
Кандидат:ас. Анелия Цветанова Герасимова-Пенева
Тема на дисертационния труд: „Кинетично поведение на пенни филми от водни разтвори на говежди серумен албумин и n-додецил-β-D-малтозид"
Научни ръководители: Проф. Жана Крумова Ангарска, д.х.
Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-93/ 04.04.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д.х.н. Мона Динкова Станчева - Медицински университет - Варна, специалност „Химия"Становище
Външен членПроф. д.х.н. Емил Деянов Манев - СУ „Св. Климент Охридски", специалност „Химия"Рецензия
Външен членДоц. Кръстанка Георгиева Маринова, д.х. - СУ „Св. Климент Охридски", специалност „Химия",Рецензия
Външен членПроф. д.х.н. Добромир Димитров Енчев - ШУ „Епископ Константин Преславаски", специалност „Химия"Становище
Външен членПроф. Жана Крумова Ангарска, д.х. - ШУ „Епископ Константин Преславаски", специалност „Химия"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Любомир Евстатиев Македонски, д.х. - хабилитиран по специалност „Химия", Медицински университет - Варна 
Външен членПроф. д.х.н. Иван Петков Бангов - хабилитиран по специалност „Химия", ШУ „Епископ Константин Преславски 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.06.2017 г. (петък) от 15.00 часа в зала 816 на Факултет „Фармация" на МУ - Варна. ​ ​