Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Детелина Йорданова Комсийска

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.09.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Психиатрия"
ФакултетMедицина
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:Д-р Детелина Йорданова Комсийска
Тема на дисертационния труд:„Ролята на оксидативния стрес в развитието на депресивни и тревожни разстройства след мозъчен инсулт"
Научен ръководител: Проф. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-276/ 21.07.2017г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. - Ръководител Катедра „Психиатрия и медицинска психология" при МУ – ВарнаРецензия
Вътрешен член

Проф. д-р Иван Христов Манчев, д.м.н.  –

Катедра „Неврология, психиатрия и МБС", МФ към Тракийски университет, гр. Стара Загора

Рецензия
Външен членПроф. д-р Надежда Петрова Маджирова, д.м.н. – МУ-ПловдивСтановище
Външен член

Проф. д.х.н. Веселина Георгиева Гаджева –

Ръководител Катедра „Химия и биохимия" , МФ към Тракийски университет, гр. Стара Загора

Становище
Вътрешен членПроф. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Здравни грижи", Филиал „Велико Търново" при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Заместник-ректор КНС, Катедра „Психиатрия и медицинска психология" при МУ – Варна 
Външен член

Доц. д-р Стефан Петров Попов, д.м. –

МУ- Пловдив

 
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.09.2017 г. (вторник) от 13.00 ч. в Рапортна зала на Клиника по психиатрия към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна  ​ ​