Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Елеонора Петрова Желева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.09.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Анестезиология и интензивно лечение"
ФакултетMедицина
Първично структурно звеноКатедра „Aнестезиология, спешнa и интензивна медицина"
Кандидат:д-р Елеонора Петрова Желева
Тема на дисертационния труд:„Канюлиране на централен венозен път под ултразвуков контрол при деца, имащи нужда от интензивно лечение"
Научен ръководител: 

Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.

Доц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-271/ 21.07.2017г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Анестезиология и интензивно лечение"Становище
Външен членПроф. д-р Надежда Николова Гаврилова, д.м. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", гр. София, специалност „Анестезиология и интензивно лечение"Рецензия
Външен членПроф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов, д.м.н.  – КАРИТ, УМБАЛ „Свети Георги", гр. Пловдив, специалност „Анестезиология и интензивно лечение"Рецензия
Външен член

Доц. д-р Мария Атанасова Костадинова, д.м. – КАРИЛ, УМБАЛ „Света Анна", гр. София", специалност „Анестезиология и интензивно лечение"

 

Становище
Външен членДоц. д-р Георги Михайлов Арабаджиев, д.м. – КАРИЛ, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович",
гр. Стара Загора, специалност „Анестезиология и интензивно лечение"
Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Педиатрия" 
Външен член

Доц. д-р Теодора Недева Шербанова, д.м. – Русенски университет „Ангел Кънчев", специалност „Анестезиология и интензивно лечение"

 

 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 29.09.2017 г. (петък) от 13.30 ч. в зала „Хелиге"  на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна.  ​ ​