Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 28.04.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:
7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Онкология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Пропедевтика на вътрешните болести"
Кандидат:д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова
Тема на дисертационния труд:Експресията на Beclin 1 като маркер за автофагия и предиктивната му и прогностична стойност при болни с карцином на дебелото черво в метастатичен стадий"
Научен ръководител: Доц. д-р Иван Щерев Донев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-109/13.04.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – хабилитиран по специалност обща хирургия със специалност по онкология, Ректор на МУ - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Константа Велинова Тимчева, д.м.н. - хабилитиран по специалност онкология, МБАЛ "Надежда", гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Жасмина Михайлова Миланова, д.м.н. - хабилитиран по специалност онкология, ВМА - СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – хабилитиран по специалност вътрешни болести, придобита специалност по онкология, МБАЛ "Св. Анна", гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Иван Щерев Донев, д.м. – хабилитиран по специалност онкология, МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – хабилитиран по специалност обща хирургия, придобита специалност по онкология, МУ - Варна 
Външен членПроф. д-р Галина Петрова Куртева, д.м.н. - хабилитиран по специалност онкология, СБАЛО, гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.05.2017 г. (понеделник) от 12.30 часа в аудитория „Проф. Владимир Иванов" на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна. ​ ​