Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Елис Хюдаим Исмаил, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 09.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност:„Акушерство и гинекология"
Структурно звено Филиал Шумен към МУ - Варна
Първично структурно звено Катедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 23/17.03.2017 г.   
Кандидат: д-р Елис Хюдаим Исмаил, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-159/16.05.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – Медицински университет – Варна, специалност Акушерство и гинекологияСтановище
Външен членПроф. д-р Асен Иванов Николов, д.м. – Медицински университет - София, специалност Акушерство и гинекологияРецензия
Външен членДоц. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. - Медицински университет - Плевен, специалност Акушерство и гинекологияРецензия
Външен членДоц. д-р Стефан Миладинов Ковачев, д.м.н. – ВМА - София, специалност Акушерство и гинекологияСтановище
Външен член Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м. – Медицински университет - Пловдив, специалност Акушерство и гинекологияСтановище
Външен членДоц. д-р Петър Цанков Марков, д.м. – Медицински университет - София, специалност Акушерство и гинекологияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. – Медицински университет – Варна, специалност Акушерство и гинекологияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Соня Колева Тончева, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 
Външен членДоц. д-р Божидар Николаев Славчев, д.м. – Медицински университет - София, специалност Акушерство и гинекология 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.07.2017 г. (вторник) от 12.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.