Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Елисавета Веселинова Павлова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 22.02.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.2. Психология
Научна специалност:„Медицинска психология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:Елисавета Веселинова Павлова
Тема на дисертационния труд:„Оценка и валидиране на методика за скрининг на хранителни нарушения"
Научен ръководител: Доц. Мариана Арнаудова-Жекова, д.м.
Научен ръководител:Доц. Иван Александров, д.пс. 
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-402/22.12.2016 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, д.м. – Kатедра „Психиатрия и медицинска психология" при МУ - ВарнаСтановище
Външен членПроф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс. – Катедра „Психология", Зам.-ректор УД на ВСУ „Черноризец Храбър" - ВарнаРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – Ръководител Kатедра „Психиатрия и медицинска психология" при МУ - ВарнаРецензия
Външен членПроф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова – Катедра „Психология", Ректор на ВСУ „Черноризец Храбър" - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д.ик.н. Красимир Марков Марков – Катедра „Педагогика и управление на образованието" при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"                 Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.  – Kатедра „Психиатрия и медицинска психология" при МУ - Варна 
Външен членДоц. Даниела Иванова Андонова, д.пс. – Катедра „Психология" при ВСУ „Черноризец Храбър"- Варна 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.03.2017 г. (петък) от 11.00 часа в аудитория „Проф. Владимир Иванов" на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна. ​ ​