Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Георги Христов Ганчев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 31.05.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Mедицина
Научна специалност: „Ортопедия и травматология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Ортопедия и травматология"
Кандидат:д-р Георги Христов Ганчев
Тема на дисертационния труд:„Посттравматична нестабилност на  дистална радио-улнарна става. Диагностични трудности и терапевтичен подход"
Научен ръководител:
​Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-78/ 13.03.2017 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.Становище
Външен член Проф. д-р Димитър Енчев Камбуров, д.м.н.Рецензия
Външен член Доц. д-р Борис Иванов Матев, д.мСтановище
Външен член.Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н. Становище
Вътрешен член Доц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м.Становище
 
Вътрешен член Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. 
Външен член Проф. д-р Пенчо Георгиев Косев, д.м. 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.06.2017 г. /петък/,
от 13.00 ч. в III-та аудитория на МУ  - Варна.