Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Гергана Бончева Ненова, доктор

 

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.02.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност: „Кинезитерапия"
Структурно звено Медицински колеж - Варна
Първично структурно звено УС „Рехабилитатор"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 95/ 29.11.2016 г.
Кандидат: ас. Гергана Бончева Ненова, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-34/ 27.01.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. - Директор на Медицински колеж, МУ - ВарнаРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м. - Ръководител УС „Рехабилитатор", Медицински колеж, МУ – ВарнаРецензия
Външен членДоц. Петя Андреева Парашкевова, д.п. - Ръководител Катедра „Обществено здраве и социални дейности", Русенски университет „Ангел Кънчев"Становище
Външен членДоц. Стефка Павлова Миндова, д.п. - Катедра „Обществено здраве и социални дейности", Русенски университет „Ангел Кънчев"Становище
Вътрешен член Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - Зам.Ректор „Учебна дейност", Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. - Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ - ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Галина Руменова Петрова, д.и. - Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт", МУ - Варна 
Външен членДоц. Петя Анастасова Минчева, д.п. -  Катедра „Обществено здраве и социални дейности", Русенски университет „Ангел Кънчев" 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.03.2017 г. (понеделник) от 11.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна.