Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Горан Николов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 04.09.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Клинична лаборатория"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Обща медицина и клинична лаборатория"
Кандидат:д-р Горан Николов
Тема на дисертационния труд:„Биохимични биомаркери за оценка на функцията на присадката в ранния посттранслационен период при бъбречно трансплантирани пациенти"
Научен ръководител:  Проф. д-р Маргаритка Бончева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-272/21.07.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Маргаритка Иванова Бончева, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Клинична лаборатория"Становище
Външен членПроф. д-р Емил Паскалев Димитров, д.м.н. – Медицински университет – София, специалност „Нефрология"Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Нефрология"Рецензия
Външен членПроф. д-р Димитър Динков Младенов, д.м.н. – Медицински университет – София, специалност „Урология"      Становище
Външен членДоц. д-р Дора Димитрова Терзиева, д.м. – Медицински университет – Пловдив, специалност „Клинична лаборатория"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Даниела Иванова Герова, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Клинична лаборатория" 
Външен членДоц. д-р Таня Иванова Денева, д.м. – Медицински университет – Пловдив, специалност „Клинична лаборатория" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.09.2017 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в    III-та аудитория на Медицински университет - Варна.  ​ ​