Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Ирена Йорданова Стоилова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 23.08.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Професионални заболявания"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести"
Кандидат:д-р Ирена Йорданова Стоилова
Тема на дисертационния труд:Увреждания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система при работещи в шивашката промишленост"
Научен ръководител:  Доц. д-р Веселинка Несторова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-255/12.07.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м. - специалност „Професионални болести", Медицински университет - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Златка Борисова Стойнева - Паскалева, д.м. - специалност „Професионални болести", УМБАЛ „Св. Иван Рилски", СофияРецензия
Външен членПроф. Господинка Радева Пракова, д.м. – специалност „Професионални болести", Тракийски университет, гр. Стара ЗагораРецензия
Външен членДоц. Лиляна Димитрова Димитрова, д.м. - специалност „Професионални болести", дългогодишен преподавател в Медицински университет –ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Борислав Димитров Иванов, д.м. - специалност „Нервни болести", Медицински университет - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Иван Николов Димитров, д.м.н. - специалност „Нервни болести", Медицински университет - Варна 
Външен членПроф. д-р Таня Пенева Кунева, д.м. – специалност „Професионални болести", УМБАЛ „Св. Иван Рилски", София 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.09.2017 г. (петък) от 11.00 ч. в зала „Докторантско училище" на МУ - Варна.  ​ ​