Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Катя Пейчева Иванова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​​
   Дат​а на публикуване: 01.02.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.2. Химически науки
Научна специалност:„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества"
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „Химия"
Кандидат:ас. Катя Пейчева Иванова
Тема на дисертационния труд:Определяне съдържанието на токсични химични елементи в системата вода-биота-седимент"
Научен ръководител:  Доц. Любомир Македонски, д.х.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-403/ 22.12.2016 г.Изготвя
ПредседателДоц. Любомир Евстатиев Македонски, д.х. – Катедра „Химия" при МУ - ВарнаСтановище
Външен членЧл.-кор. проф д.х.н. Димитър Любомиров Цалев – Катедра „Аналитична химия" при Софийски университет,  гр. София  Рецензия
Външен членПроф. д.т.н. Красимир Иванов Иванов – Аграрен университет, гр. ПловдивРецензия
Външен член

Доц. Иглика Тотева Узунова, д.х. – Икономически университет, гр. Варна

 

Становище
Външен член

Доц. инж. Розалина Златева Чутуркова – Катедра „Екология и опазване на околната среда" при  Технически университет, гр. Варна

 

Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Станислава Кателиева Георгиева, д.х. – Катедра „Химия" при МУ - Варна 
Външен членДоц. Николай Атанасов Ризов, д.х. - хоноруван преподавател при НБУ, гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.02.2017 г. (четвъртък) от 15.00 часа в III-та аудитория на Медицински университет​​ - Варна. ​ ​​