Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Мари Ара Хачмериян

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 22.08.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Специалност:„Генетика"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Медицинска генетика"
Кандидат:д-р Мари Ара Хачмериян
Тема на дисертационния труд:Майчин биохимичен скрининг като метод за пренатална генетична профилактика"
Научен ръководител:  Доц. д-р Людмила Ангелова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-222/22.06.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м. – МУ - Варна, специалност „Генетика"Становище
Външен членПроф. Алексей Славков Савов, д.б. – МУ - София, специалност „Медицинска биология"Рецензия
Вътрешен членДоц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – МУ - Варна, специалност „Акушерство и гинекология"Рецензия
Външен членДоц. Албена Първанова Тодорова-Георгиева, д.б.н. – МУ - София, специалност „Медицинска биология"Становище
Външен членДоц. д-р Катя Стефанова Ковачева, д.м. – МУ - Плевен, специалност „Генетика"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Трифон Георгиев Червенков, д.м. – МУ - Варна, специалност „Клинична имунология" 
Външен членДоц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, д.м. – МУ - София, специалност „Генетика" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.09.2017 г. (вторник) от 11.00 часа в аудитория „Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна. ​ ​