Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Мария Димитрова Митева- Христова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 08.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност:„Терапевтична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Пародонтология и дентална имплантология"
Кандидат:д-р Мария Димитрова Митева- Христова
Тема на дисертационния труд:Ефективност на високоенергийните лазери при нехирургично лечение на възпалителните заболявания на пародонта"
Научен ръководител: Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖP-109-138/ 28.04.2017  г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. - Медицински университет – Варна, специалност „Дентална имплантология"Становище
Външен членАкад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н. – БАН, специалност „Ортопедична стоматология"Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Ангелина Киселова Янева, д.м.н. - Медицински университет – Варна до 25.05.2012 г., специалност „Терапевтична стоматологияРецензия
Външен членПроф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м. - Медицински университет – София, специалност „Ортопедична стоматология"Становище
Външен членДоц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. – Медицински университет – София, специалност „Терапевтична стоматология"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – Медицински университет – Варна, специалност „Орална хирургия" 
Външен член Доц. д-р Камен Георгиев Коцилков, д.м. - Медицински университет – София, специалност „Терапевтична стоматология" 
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.06.2017 г. (петък) от 12.00 часа в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на МУ - Варна. ​ ​