Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Мила Богданова Бояджиева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 24.08.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност:„Ендокринология и болести на обмяната"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Вътрешни болести", УС „Ендокринология и    болести на обмяната"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 33/ 25.04.2017 г.   
Кандидат: д-р Мила Богданова Бояджиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-224/23.06.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м. – специалност „Ендокринология", МУ – Варна Рецензия
Външен членПроф. д-р Михаил Ангелов Боянов, д.м.н. – специалност „Ендокринология", МУ – София Рецензия
Външен членДоц. д-р Живка Бонева Асьова, д.м. – специалност „Ендокринология", МИ-МВР, гр. София Становище
Външен членДоц. д-р Малина Кирилова Петкова, д.м. – специалност „Ендокринология", Правителствена болница „Лозенец" – гр. София Становище
Вътрешен член Проф. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м. - специалност „Kардиология", МУ – Варна Становище
Вътрешен членПроф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. – специалност „Педиатрия" със специалност „Ендокринология и болести на обмяната", МУ – Варна Становище
Вътрешен членДоц. д-р Соня Василева Галчева, д.м. - специалност „Педиатрия", специализиращ „Ендокринология и болести на обмяната", МУ – Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. –хабилитиран по специалност „Вътрешни болести", Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ - Варна 
Външен членДоц. д-р Катя Николова Тодорова, д.м – хабилитиран по специалност „ендокринология", МУ - Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.09.2017 г. (понеделник) от 10.00 ч. в Заседателна зала, ет. II-ри, сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​