Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Ненко Маринов Цветков

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 02.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
Факултет  Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:ас. Ненко Маринов Цветков
Тема на дисертационния труд:„Актуални изисквания към професионализацията на зъботехника като отговор на очакванията на работодателя"
Научни ръководители: 

 Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.

 Проф. Соня Колева Тончева, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ   Р-109-150/05.05.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и.- хабилитиран по специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство", Зам.-ректор МАК при МУ-Варна, Рецензия
Външен членПроф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м.- хабилитиран по специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт", МУ-София Рецензия
Външен членДоц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м.- хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ- ПлевенСтановище
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. Соня Колева Тончева, д.м.- хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"Становище
Резервни членове:
Вътрешен член

 

Доц. Максим Иванов Симов, доктор- хабилитиран по специалност „Управление на здравните грижи", МУ- Варна

 
Външен член

 

Доц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п.- хабилитиран по специалност „Методика на обучението по здравни грижи", РУ „Ангел Кънчев"

 
Автореферат ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.06.2017 г. (понеделник) от 14.30 часа в зала А на Медицински колеж- Варна.

​ ​