Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Николай Тодоров Евтимов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.09.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност:„Урология"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Хирургични болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 33/ 25.04.2017 г.   
Кандидат: д-р Николай Тодоров Евтимов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-230/ 23.06.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Александър Иванов Хинев, д.м. – хабилитиран по специалност „Урология", Ръководител УС „Урология", Катедра  „Хирургични болести", МУ – ВарнаСтановище
Външен членЧл.-кор. проф. д-р Чавдар Крумов Славов, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Урология", Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска", гр. София Рецензия
Външен членПроф. д-р Митко Цветков Цветков, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Урология", V МБАЛ, гр.  София Рецензия
Външен членПроф. д-р Димитър Динков Младенов, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Урология", Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска", гр. София Становище
Външен член Проф. д-р Иван Янков Дечев, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Урология", Клиника по урология, УМБАЛ „Св. Георги", гр. Пловдив Становище
Вътрешен членПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. - хабилитиран по специалност „Обща хирургия" Ръководител Катедра „Хирургични болести", МУ – Варна Становище
Вътрешен членДоц. д-р Тошо Йорданов Ганев, д.м. – хабилитиран по специалност „Урология", УС „Урология", Катедра „Хирургични болести", МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Сергей Василиевич Глинков, д.м. - хабилитиран по специалност „Обща хирургия", УС „Медицински науки", Катедра „Клинични медицински науки", МУ - Варна 
Външен членДоц. д-р Николай Христов Колев, д.м. – хабилитиран по специалност „Урология", Клиника по урология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски", гр. Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 06.10.2017 г. (петък) от 10.00 ч. в Заседателна зала, сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна ​ ​