Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Николай Петров Коларов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 03.10.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Ортопедия и травматология"
ФакултетMедицина
Първично структурно звеноКатедра „Ортопедия и травматология"
Кандидат:д-р Николай Петров Коларов
Тема на дисертационния труд:„Еднополюсно ендопротезиране като избор на лечение на фрактури на бедрената шийка при възрастни пациенти"
Научен ръководител:  Доц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-273/ 21.07.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Ортопедия и травматология"Становище
Външен членПроф. д-р Петър Николов Тивчев, д.м.н. – консултант по Ортопедия и травматология към СБАЛ „Полимед" – гр. София, специалност „Ортопедия и травматология"Рецензия
Външен членПроф. д-р Димитър Енчев Камбуров, д.м.н. – консултант към МЦ „Св. Екатерина" – гр. Варна, специалност „Ортопедия и травматология"Рецензия
Външен членПроф. д-р Пламен Славов Кинов, д.м.н. – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" – София, специалност „Ортопедия и травматология"Становище
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н. – Медицински университет – Варна, специалност „Ортопедия и травматология"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м. –  Ръководител УС „Морелечение, физиотерапия и рехабилитация" към МУ – Варна, хабилитиран по специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация" 
Външен членПроф. д-р Диян Енчев Милушев, д.м. – Началник IV Травматологична клиника, Институт „Пирогов", хабилитиран по специалност „Ортопедия и травматология" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 20.10.2017 г. (петък) от 13.00 ч. в I-ва аудитория на Медицински университет - Варна.  ​ ​