Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.03.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Съдебна психиатрия"
Основно звено Филиал Велико Търново
Първично структурно звено Катедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 бр. 95/29.11.2017 г
Кандидат:доц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-24/ 27.01.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н.Рецензия
Външен членПроф. д-р Надежда Петрова Маджирова, д.м.н.Рецензия
Външен членДоц. д-р Владимир Тодоров Велинов, д.м.Рецензия
Външен членДоц. д-р Павлина Петкова Дамянова, д.м.  Становище
Вътрешен член Проф. д-р Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова, д.м.Становище
Вътрешен членПроф. д-р Георги Иванов Попов, д.м.н.Становище
Вътрешен членДоц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. 
Външен членПроф. Ваня Лукова Матанова, д.пс.н.  
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.04.2017 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна.   ​ ​