Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Росица Христова Чамова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 02.05.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Хигиена и епидемиология"
Кандидат:д-р Росица Христова Чамова
Тема на дисертационния труд:Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна"
Научен ръководител: Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м.
Научен консултантДоц. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м. 
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-128/18.04.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. – хабилитиран по специалност педиатрия, Директор на Медицински колеж при МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Емил Влайков Воденичаров, д.м.н. – хабилитиран по специалност хигиена, Ръководител Катедра „Хигиена", МУ- СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, д.м.н. – хабилитиран по специалност педиатрия, Р-л Катедра "Детски болести", МУ- ПлевенРецензия
Външен членДоц. д-р Атанаска Иванова Александрова, д.м. – хабилитиран по специалност хигиена, Зам.-декан ФОЗ при МУ- ПловдивСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м. – хабилитиран специалност хигиена (вкл. хранене и диететика), МУ -ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. – хабилитиран по специалност хигиена, Р-л Катедра „Хигиена и епидемиология", МУ - Варна 
Външен членДоц. д-р Александър Борисов Пенков, дм – хабилитиран по специалност хранене и диететика , Катедра „Хигиена", МУ- София 
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.05.2017 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 414 на РЗИ – Варна. ​ ​