Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Стоян Иванов Павлов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 03.04.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност: „Дерматовенерология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология"
Кандидат: д-р Стоян Иванов Павлов
Тема на дисертационния труд:„Витамин D статус и системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вулгарис"
Научен ръководител: Доц. д-р Стефанка Рачева Рашкова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-31/ 03.02.2017 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Стефанка Рачева Рашкова, д.м.
Становище
Външен член Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.Рецензия
Външен член Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, д.м. Рецензия
Външен член Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м. Становище
Вътрешен член Доц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Маргарита Димовa Господинова-Близнакова, д.м. 
Външен член Доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова, д.м. 
​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.04.2017 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала Докторантско училище на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна. ​ ​