Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Сирма Тодорова Ангелова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност:„Детска стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Детска дентална медицина"
Кандидат:Д-р Сирма Тодорова Ангелова
Тема на дисертационния труд:„Оценяване и превенция на риска от кариес при деца страдащи от някои бъбречни заболявания"
Научни ръководители: 

 Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.

 Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-125/ 06.04.2017 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.Становище
Външен член Проф. д-р Емилия Христова Георгиева, д.м.Рецензия
Вътрешен член Доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м.Рецензия
Външен член Проф. д-р Темелко Добролюбов Темелков, д.м.н.Становище
Външен член Доц. д-р Мария Стоянова Денчева, д.м.
Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. 
Външен член Доц. д-р Георги Томчев Томов, д.м. 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.06.2017 г. (петък) от 15.00 ч. в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" в сградата на Факултет „Дентална медицина" при МУ – Варна.