Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Стефан Василев Кисьов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 29.08.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:д-р Стефан Василев Кисьов
Тема на дисертационния труд:„Мястото на репродуктивната хирургия в комплексното лечение на стерилитета"
Научен ръководител:  Доц. д-р Емил Ковачев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-221/22.06.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. - МУ - Варна, специалност „Акушерство и гинекология"Становище
Външен членПроф. д-р Иван Тодоров Козовски, д.м. - гр. Варна, специалност „Акушерство и гинекология"Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. - МУ - Варна, специалност „Акушерство и гинекология"Рецензия
Външен членДоц. д-р Цветан Павлов Цветков, д.м. - гр. Варна, специалност „Акушерство и гинекология"Становище
Външен членДоц. д-р Веселина Нинова Маркова, д.м. - гр. Варна, специалност „Акушерство и гинекология"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м. - МУ - Варна, специалност „Дерматовенерология" 
Външен членДоц. д-р Радка Янкова Янева, д.м. - гр. Варна, специалност „Акушерство и гинекология" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.09.2017 г. (сряда) от 10.00 часа в II-ра аудитория на МУ – Варна. ​ ​