Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Стоян Павлов Павлов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 05.09.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност:„Анатомия, хистология и цитология"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Анатомия, хистология и ембриология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 33/ 25.04.2017 г.   
Кандидат: д-р Стоян Павлов Павлов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-225/23.06.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Анатомия, хистология и цитология",  Ръководител Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Николай Еленков Лазаров, д.м.н – хабилитиран по специалност „Анатомия, хистология и цитология", Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ-София Рецензия
Външен членПроф. д-р Стефан Тодоров Сивков, д.м. – хабилитиран по специалност „Анатомия, хистология и цитология", Ръководител Катедра „Анатомия, хистология и ембриология, МУ-Пловдив
 Рецензия
Външен членДоц. д-р Лазар Желев Славов, д.м – хабилитиран по специалност „Анатомия, хистология и цитология", Катедра „Анатомия и хистология",  МУ- София Становище
Външен член Доц. д-р Георги Ников Чалдъков, д.м. -  хабилитиран по специалност „Анатомия, хистология и цитология", гр. Варна Становище
Вътрешен членПроф. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м. – хабилитиран по специалност „Анатомия, хистология и цитология", Катедра  „Анатомия, хистология и ембриология", МУ - Варна Становище
Вътрешен членДоц. д-р Минко Господинов Минков, д.м. – хабилитиран по специалност „Анатомия, хистология и цитология", Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ - Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Ирина Иванова Стоянова-Ван Дер Лаан, д.м. – хабилитиран по специалност „Анатомия, хистология и цитология", Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ - Варна 
Външен членДоц. д-р Никола Георгиев Стойнов, д.м. - хабилитиран по специалност „Анатомия, хистология и цитология", гр. Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.10.2017 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​