Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Стоянка Танчева Илиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.12.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Патофизиология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Физиология и патофизиология"
Кандидат:д-р Стоянка Танчева Илиева
Тема на дисертационния труд: „Патофизиологични аспекти на активния тубулоинтерстициален бактериален нефрит по клинично-лабораторни данни"
Научен ръководител: Доц. д-р Радко Златков Радев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Р-109-635 / 13.11.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Радко Златков Радев, дм, Ръководител на УС по патофизиология, МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Връбка Цекова Орбецова, дмн, ръководител клинична лаборатория ИСУЛ, София, специалист по клинична лаборатория и по биохимияРецензия
Външен членДоц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, дм, завеждащ хемодиализа в „Пирогов", София, специалист по вътрешни болести и по нефрологияРецензия
Външен членДоц. д-р Анна Василева Цончева, дм, медико-диагностична лаборатория Цибалаб ЕООД, София, специалист по клинична лаборатория и по биохимияСтановище
Външен членДоц. д-р Калинка Мирчева Демирева, дм, Варна, пенсионер, патофизиологСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Кирил Светославов Ненов, дм, вътрешни болести и нефрология, катедра по клинични медицински науки, ФДМ, МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Димитър Стефанов Ненов, дмн, специалист по вътрешни болести и нефрология, пенсионер 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  07.01.2019 г.  от  13:00 ч. в аудитория II (ет.3, стая 312), сграда Ректорат  на Медицински университет - Варна ​ ​