Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Велин Колев Стратев

​​​​

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
​ ​

                                                                                     
                                                                                                                                Дата на публикуване:   28.05.2014 г.
Област на висше  образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Белодробни болести
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по вътрешни болести, УС по белодробни болести и алергология
Кандидат:д-р Велин Колев Стратев
Тема на дисертационния труд:" Промяна на някои антиоксидантни ензими, възпалителни и метаболитни маркери при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)"
Научни ръководители: Доц. д-р Маринка Ташкова Пенева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-45/26.03.2014 г. Изготвя
ПредседателДоц. д-р Йордан Радков Димитров, д.м. – УС по белодробни болести и алергология, МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, д.м. – Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска" – София Рецензия
Външен членДоц. д-р Владимир Асенов Ходжев, д.м. – Началник Клиника по пулмология, УМБАЛ „Св. Георги" - ПловдивРецензия
Външен членДоц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м. –  Началник Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски" – Плевен Становище
Вътрешен членДоц. д-р Маринка Ташкова Пенева, д.м. – Ръководител УС по белодробни болести и алергология, МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:  
Вътрешен членДоц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, д.м. – УС по белодробни болести и алергология, МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Йордан Александров Петев, д.м. – Началник Клиника по вътрешни болести, ВМА-ББАЛ, Варна 
  ​

Авторефера​т

Заседанието на Научното жури ще се проведе на  12.06.2014 г. от 13.00 часа в аудитория „Проф. Вл.  ​Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" – Варна​