Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Тодорка Великова Боева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 26.04.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:ас. Тодорка Великова Боева
Тема на дисертационния труд:„Фактори оказващи влияние върху решението за аборт – роля и задачи на акушерката"
Научен ръководител: Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-43/ 09.02.2017 г.Изготвя
Председател Проф. Соня Колева Тончева, д.м.Рецензия
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м.Рецензия
Външен член Доц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п.Становище
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м.Становище
Вътрешен член Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. 
Външен член Доц. Деспина Проданова Георгиева, д.п.  
Автореферат

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.05.2017 г. (сряда) от 14.00 часа

в зала „А" на Медицински колеж - Варна.