Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Ваня Костадинова Стефанова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.07.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Белодробни болести"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Вътрешни болести", УС „Белодробни болести и алергология"
Кандидат:д-р Ваня Костадинова Стефанова
Тема на дисертационния труд:„Особености в протичането на хроничната обструктивна белодробна болест /ХОББ/ при високо рискови пациенти"
Научен ръководител:  Доц. д-р Йордан Радков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-171/25.05.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Йордан Радков Димитров, д.м.Становище
Външен членПроф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, д.м.н.Рецензия
Външен членПроф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, д.м.н.Рецензия
Външен членДоц. д-р Пламен Славов Павлов, д.м.Становище
Вътрешен членДоц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Камен Янков Янков, д.м. 
Външен членДоц. д-р Христо Ганчев Георгиев, д.м. 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.08.2017 г. (понеделник) от 15.00 ч. в зала 901, ет. 9 на МБАЛ „Св. Марина" - Варна.  ​ ​