Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Веселин Петров Петров

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 10.08.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Сърдечно-съдова хирургия"
Факултет: Медицина
Първично структурно звено Катедра „Хирургически болести"
 УС „Сърдечно-съдова хирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидати: Доц. д-р Веселин Петров Петров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ P-109-159/27.05.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести", МУ-ВарнаСтановище
Външен член Чл. кор. проф. д-р Йовчо Боянов Топалов, д.м.н. -
 гр. София
Рецензия
Външен член Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м. - „НКБ" ЕАД -  гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, д.м.н. - Началник клиника по съдова хирургия  и ангиология при Университетска болница „Св. Екатерина" - гр. СофияРецензия
Външен член  Доц. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м. - МБАЛ „Токуда Болница" – гр. СофияСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. - Ректор на МУ-Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. – Декан на Факултет „Медицина", Ръководител УС „Гръдна хирургия", Катедра „Хирургически болести"Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. -    Катедра "Обща и оперативна хирургия", Началник Първа клиника по хирургия  
Външен член Проф. д-р Кузман Георгиев Гиров, д.м. - Началник клиника по съдова хирургия и ангиология  при ВМА-
гр. София
 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.09.2015 г. в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​