Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Виолета Иванова Станева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 02.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
Факултет  Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:ас. Виолета Иванова Станева
Тема на дисертационния труд:Сестрински грижи при пациенти с множествена склероза – комплексен подход и медико-социални аспекти"
Научни ръководители: 

  Проф. Соня Колева Тончева, д.м.

  Доц. д-р Иван Николов Димитров, д.м.н.

Заповед на Ректора за състав на НЖ   Р-109-149/05.05.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. Соня Колева Тончева, д.м.- хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"Становище
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. ВарнаРецензия
Вътрешен членПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и.- хабилитиран по специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство", Зам.-ректор МАК при МУ-Варна, Рецензия
Външен членПроф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м.- хабилитиран по специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт", МУ-СофияСтановище
Вътрешен членДоц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м.- хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ- ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член

 

Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м.- хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ- Варна

 
Външен член

 

Доц. Деспина Проданова Георгиева, д.п.- хабилитиран по специалност „Методика на обучението по здравни грижи", РУ „Ангел Кънчев"

 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.06.2017 г. (понеделник) от 13.00 часа в зала А на Медицински колеж- Варна. ​ ​