Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.03.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Специалност: Оперативно зъболечение и ендодонтия"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 бр. 95/29.11.2016 г
Кандидат:доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-22/ 27.01.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н.Становище
Външен членАкад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н.Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н.Рецензия
Външен членПроф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова-Танева, д.м.н.Рецензия
Външен член Проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м.Становище
Външен членПроф. д-р Елка Вакрилова Попова, д.м.Становище
Вътрешен членПроф. д-р Славчо Крумов Димитров, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен член                               Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. 
Външен член  Доц. д-р Мария Стоянова Денчева, д.м. 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.04.2017 г. (петък) от 11.00 ч. във Факултет „Дентална медицина" на Медицински университет - Варна. ​ ​