Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Яна Манолова Манолова

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 02.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност:„Очни болести"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Очни болести и зрителни науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 23/17.03.2017 г.   
Кандидат: д-р Яна Манолова Манолова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-130/ 26.04.2017 г. Изготвя
Председател Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. Рецензия
Външен член Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, д.м. Рецензия
Външен член Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, д.м. Становище
Външен член Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, д.м. Становище
Външен член  Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, д.м. Становище
Вътрешен член Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. Становище
Вътрешен член Доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Евгения Димитрова Контрова, д.м. 
Външен член Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, д.м. 

Резюмета на научните трудове​ ​ ​
     Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.07.2017 г. (понеделник) от 12.00 ч. в зала 816 - Факултет                                      „Фармация" към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​