Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Женя Красимирова Димитрова-Михнева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.09.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Дерматология и венерология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология"
Кандидат:д-р Женя Красимирова Димитрова-Михнева
Тема на дисертационния труд:„Патогенетични фактори и коморбидитет при себореен дерматит. Роля на витамин Д"
Научен ръководител:  Доц. д-р Стефанка Рачева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-220/22.06.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Соня Стоянова Марина-Кирова, д.м. – хабилитиран по кожни и венерически болести, УС „Дерматовенерология" при МУ-ВарнаРецензия
Външен членЧл.-кор. проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н. – хабилитиран по дерматология и венерология, МБАЛ „Токуда Болница София"Рецензия
Външен членДоц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м. – хабилитиран по дерматология и венерология, Тракийски университет - Стара ЗагораСтановище
Външен членДоц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, д.м. – хабилитиран по дерматология и венерология, Катедра „Дерматология и венерология", МУ-СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Стефанка Рачева Рашкова, д.м. – хабилитиран по дерматология и венерология, УС „Дерматовенерология" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м. – Ръководител УС „Медицински козметик", Медицински колеж към МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Петранка Петрова Кънева-Троянова, д.м.  –  хабилитиран по дерматология и венерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" – гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.09.2017 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала „Докторантско училище" на МУ – Варна. ​ ​