Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Аделина Бояновна Джорджанова

​​

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​​​ ​
   Дата на публикуване: 23.12.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Съдебна психиатрия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:д-р Аделина Бояновна Джорджанова
Тема на дисертационния труд:„Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологични експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна за периода от 2007-2012 г."
Научни ръководители: 

 Доц. д-р Петър Маринов, д.м.

 Проф. д-р Добринка Радойнова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-316/10.11.2015 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Петър Маринов, д.м. – Ръководител Катедра „Здравни грижи", Филиал Велико Търново при МУ - ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Владимир Тодоров Велинов, д.м. – Медицински факултет при МУ - София Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Ръководител Катедра „Психиатрия и медицински психология", Зам.-ректор КНС на МУ – ВарнаРецензия
Външен член

Доц. д-р Павлина Петкова Петкова, д.м. – Катедра „Психология" при ВСУ „Черноризец Храбър",

гр. Варна

Становище
Външен членДоц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" при МУ - ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Георги Иванов Попов, д.м.н. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ-Варна до 13.06.2014 г. 
Външен членДоц. д-р Николина Станчева Ангелова-Барболова, д.м. – Катедра „Здравни грижи" при Русенски университет „Ангел Кънчев" 
Автореферат ​​ ​
Заседанието на Научното жури ще с​е проведе на 08.01.2016 г. (петък) от 11.30 часа в зала „Проф. Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – гр. Варна ​ ​​​