Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Албена Тодорова Златарева, д.м.

                                                                                 ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 23.02.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Клинична фармакология и терапия"
Факултет Медицина
Първично структурно звено „Предклинична и клинична фармакология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 88/ 13.11.2015 г.
Кандидати: Д-р Албена Тодорова Златарева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-14/ 13.01.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, д.м.н. – Ръководител Катедра „Предклинична и клинична фармакология" при МУ – Варна Рецензия
Външен член Чл. кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, д.м.н. – Катедра „Фармакология и токсикология", Медицински Факултет при МУ – СофияРецензия
Външен член Проф. д.ф.н. Генка Иванова Петрова-Ташкова – Ръководител Катедра „Организация и икономика на фармацията", Заместник-ректор по научната дейност при МУ - СофияСтановище
Външен член Проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, д.ф. – Катедра „Организация и икономика на фармацията", Заместник-декан по учебната работа на студентите, обучаващи се на английски език и международната интеграция при МУ – София Становище
Външен член  Проф. д-р Георги Цветанов Момеков, д.ф. – Катедра ‚Фармаколкогия, фармакотерапия и токсикология" при МУ – СофияСтановище
Вътрешен член Доц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и. – Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Декан на ФОЗ при МУ – Варна  Становище
Вътрешен член Доц. Антоанета Здравкова Цветкова, д.и. – Ръководител УС „Помощник фармацевт", Медицински колеж, МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Мариета Петрова Георгиева, д.м. – Ръководител Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия", Факултет по фармация, МУ – Варна  
Външен член Проф. д-р Христо Борисов Тасков, д.м.н. – завеждащ Централна лаборатория по имунология, Институт по заразни и паразитни болести, София 
Резюмета на научните трудове

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.03.2016 г. от 10:00 часа (петък)

в зала Докторантско училище (III-ТИ стаж) на МУ-Варна.

​ ​