Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Маг. фарм. Анна Христова Тодорова, д.ф.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 30.05.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика"
Факултет Фармация
Първично структурно звено „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 18/ 08.03.2016 г.
Кандидати: Маг. фарм. Анна Христова Тодорова, д.ф.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-154/ 09.05.2016 г. Изготвя
Председател Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - Зам.-ректор „Учебна дейност", Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ-Варна  Рецензия
Външен член Проф. д.ф.н. Генка Иванова Петрова-Ташкова - Ръководител Катедра „Организация и икономика на фармацията", Заместник-ректор по научната дейност при МУ - СофияРецензия
Външен член Проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, д.ф. - Катедра „Организация и икономика на фармацията", Заместник-декан по учебната работа на студентите, обучаващи се на английски език и международната интеграция при МУ – София Становище
Външен член Проф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, д.м.н. - Медицински център „Кисьови", гр. Варна Становище
Външен член  Доц. маг. фарм. Вирджиния Йорданова Цанкова, д.ф. - Фармацевтичен факултет при МУ - СофияСтановище
Вътрешен член Доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, д.м. - Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт" при МУ-Варна Становище
Вътрешен член Доц. маг. фарм. Стефка Николова Иванова, д.ф. - Катедра „Фармацевтични технологии" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. - Зам.-декан Факултет „Обществено здравеоазване", Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ-Варна  
Външен член Доц. маг. фарм. Александра Цветанова Савова, д.ф. - Фармацевтичен факултет при МУ – София  
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30.06.2016 г. (четвъртък) от 11.00 часа в
Заседателна зала (II-ри етаж), сграда Ректорат на МУ-Варна.
​ ​