Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Анета Илиева Докова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 04.04.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.7. Администрация и управление
Научна специалност:„Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)"
Факултет   Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Икономика и управление на здравеопазването"
Кандидат:Анета Илиева Докова
Тема на дисертационния труд: „Концептуален модел за устойчиво управление на здравни проекти, базирани на общностно-академични партньорства"
Научен ръководител: Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-41/ 24.02.2016 г.Изготвя
Председател Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Зам.-ректор МАК при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д.ик.н. Ангел Блажев Мирчев - Ръководител Катедра „Организация и управление на здравеопазването" при Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас Рецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Жана Христова Големанова, д.м. – гр. СофияСтановище
Вътрешен член Доц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и. – Декан на Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д.ик.н. Стефка Михайлова Коева - Ръководител Катедра „Икономика и управление на здравеопазването" при МУ – Варна  
Външен член Доц. Ирена Емилова Любенова, д.и. – СА „Д. А. Ценов" – гр. Свищов 
Авторе​ферат​ ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.04.2016 г. (петък) от 11.30 ч. в III-та аудитория (втори етаж) на МУ – Варна, сграда „Ректорат". ​ ​