Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Антоанета Борисова Георгиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.04.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Фармакология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Предклинична и клинична фармакология"
Кандидат:д-р Антоанета Борисова Георгиева
Тема на дисертационния труд:„Психофармакологични ефекти на фенолни киселини в експериментални фармакологични проучвания"
Научeн ръководител: Проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, д.м.н.
Научен консултант:Доц. д-р Роман Емилов Ташев, д.м. 
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-50/ 26.02.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н. – Ръководител Катедра по предклинична и клинична фармакология при МУ – Варна Становище
Външен член Проф. Рени Емил Калфин, доктор – Директор на Институт по невробиология, БАН, гр. София Рецензия
Вътрешен член Доц. д-р Мария Делчева Желязкова-Савова, д.м. – Катедра по предклинична и клинична фармакология при МУ – Варна Рецензия
Външен член

 Проф. д-р Стиляна Петкова Белчева, д.м. – Факултет по начална и предучилищна педагогика,

СУ „Св. Климент Охридски", гр. София

Становище
Външен член Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, д.м. – Ръководител Катедра по фармакология и клинична фармакология при МУ – Пловдив Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Коралия Стефанова Тодорова-Ненова, д.м. – доцент по психиатрия към Катедра по предклинична и клинична фармакология при МУ – Варна  
Външен член Доц. д-р Мария Ганева Ганева, д.м. – Катедра по физиология, патофизиология и фармакология при Тракийски университет, гр. Стара Загора  
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.04.2016 г. (вторник) от 11.00 ч.  
в III-та аудитория на МУ-Варна. ​ ​