Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Антон Йорданов Тонев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 10.06.2016 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия"
Факултет Медицина
Първично структурно звено „Обща и оперативна хирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 26/  01.04.2016 г.
Кандидати: д-р Антон Йорданов Тонев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-147/ 09.05.2016 г. Изготвя
Председател Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ-Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия" Становище
Външен член Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н. – Клиника „Жлъчна, панкреатична, чернодробна и обща хирургия" към МБАЛ Токуда Болница – гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. - Отделение по хирургия към МБАЛ „Доверие" – гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Гено Киров Киров, д.м.н. - Отделение по хирургия, „IV МБАЛ София" ЕАД Становище
Външен член  Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, д.м. - Клиника по хирургически болести УМБАЛ „Александровска" ЕАД – гр. София Становище
Вътрешен член Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. – Изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, Катедра „Обща и оперативна хирургия" при МУ-Варна  Становище
Вътрешен член Проф. д-р  Никола Йорданов Колев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Обща и оперативна хирургия" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Началник Втора клиника по хирургия към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, Ръководител Катедра „Хирургически болести" при МУ-Варна  
Външен член

 Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, д.м. – Клиника по хирургия УМБАЛ „Царица Йоанна" ИСУЛ,

гр. София

 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.07.2016 г. (понеделник) от 11.00 часа

в кабинет „Проф. д-р Красимир Иванов" (VI-ти етаж) на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД –

гр. Варна.

​ ​